NAGOYA SHOP
4-17-20 SAKAE,NAKAKU,NOGOYA-CITY,AICHI,JAPAN
TEL 052-263-1533